Penggayaan APA

Yoshihara, Hideo, Yokoo, Tadanori, Usami, Keiji, Sekine, Nobuo, Akiyama, Hiromi, Abe, Nobuya, Araki, Takako, Ikeda, Tatsuo, Yukihisa, Isobe, Ito, Kosho, Inoue, Kakuzo, Imai, Toshimitsu, Ujiyama, Teppei, Nakanishi, Natsuyuki, Kano, Mitsuo, Domoto, Hisao, Ikeda, Masuo, Inoue, Bukichi, Eguchi, Shu, Entsuba, Motonori, Kiyomizu, Kyubei, Sora, Mitsuaki, Horiuchi, Masakazu, Mogami, Hisayuki, Yamaguchi, Makio, Wakita, Aijiro, Yamaguchi, Katsuhiro, Iida, Yoshikuni, Uchida, Haruyuki, Uchima, Toshiko, Ooka, Makoto, Tsuruoka, Masao, Nakabayashi, Tadayoshi, Nanbata, Tatsuoki, Haitani, Masao, Hamaguchi, Yoso, Fukuda, Shigeo, Funakoshi, Yasutake, Honda, Katsumi, Motonaga, Sadamasa, Mori, Yoshithosi, Yasuda, Haruhiko, Yamaji, Sho, Tsukasa, Osamu, Tanaka, Atsuko, Sumikawa, Kiichi, Imori, Kazuo, Kataoka, Shiu, Kimura, Kosuke, Kudo, Tetsumi, Kurosaki, Akira, Koshimizu, Susumu, Sato, Kei, Shinohara, Ushio, Shiraga, Kazuo, Shingu, Susumu, Suga, Kisho, Sugimata, Tadashi, Yoshinaka, Taizo, Shinoda, Morio, Komai, Tetsuro, MIki, Tomio, Wakabayashi, Isamu, Hikosaka, Naoyoshi, Ichihara, Arinori, Okabe, Masao, Ay-o, Ueda, Kaoru, Okazaki, Yuji, Okutani, Hiroshi, Kanemitsu, Matsumi, Kinutani, Koji, Takamatsu, Jiro, Arakawa, Shusaku, Sugai, Kumi, Takahashi, Shu, Hasegawa, Kiyoshi, Onchi, Koshiro, Munakata, Shiko, Ai-Mitsu, Kazuki, Yasuo, Hamada, Chimei, Aso, Saburo, Sato, Churyo, Yamaguchi, Takeo, Saito, Yoshishige, Yoshihara, JIro, Kokuryo, Tsuneo, Sano, Nui, Shigi, Go, Funada, Gyokuju, Ozaku, Seishi, Shima, Kuniichi, Toneyama, Kojin, Hagiwara, Hideo, Hideshima, Yukio, Fukazawa, Yukio, Fukita, Fumiaki, Matsutani, Takesada, Matsumoto, Akira, Momose, Hisashi, Morozumi, Osamu, Fukui, Sawato, Tabuchi, Toshio, Shiode, Hideo, Takenaga, Makio, Tanaka, Toshiyuki, Niinobe, Teruo, Nomiyama, Gyoji, Fukushima, Mizuho, Matsumoto, Eiichiro, Mio, Kozo, Murai, Masnari, Murakami, Yoshio, Mori, Yoshio, Okuda, Genso, Ueno, Yasuo, Yoshida, Hodaka. (1989). Catalogue Of Collection Hiroshima City Museum Of Contemporary Art 1985-1988 . Hiroshima, Japan: Hiroshima City Museum Of Contemporary Art.

Chicago Style

Yoshihara, Hideo, Yokoo, Tadanori, Usami, Keiji, Sekine, Nobuo, Akiyama, Hiromi, Abe, Nobuya, Araki, Takako, Ikeda, Tatsuo, Yukihisa, Isobe, Ito, Kosho, Inoue, Kakuzo, Imai, Toshimitsu, Ujiyama, Teppei, Nakanishi, Natsuyuki, Kano, Mitsuo, Domoto, Hisao, Ikeda, Masuo, Inoue, Bukichi, Eguchi, Shu, Entsuba, Motonori, Kiyomizu, Kyubei, Sora, Mitsuaki, Horiuchi, Masakazu, Mogami, Hisayuki, Yamaguchi, Makio, Wakita, Aijiro, Yamaguchi, Katsuhiro, Iida, Yoshikuni, Uchida, Haruyuki, Uchima, Toshiko, Ooka, Makoto, Tsuruoka, Masao, Nakabayashi, Tadayoshi, Nanbata, Tatsuoki, Haitani, Masao, Hamaguchi, Yoso, Fukuda, Shigeo, Funakoshi, Yasutake, Honda, Katsumi, Motonaga, Sadamasa, Mori, Yoshithosi, Yasuda, Haruhiko, Yamaji, Sho, Tsukasa, Osamu, Tanaka, Atsuko, Sumikawa, Kiichi, Imori, Kazuo, Kataoka, Shiu, Kimura, Kosuke, Kudo, Tetsumi, Kurosaki, Akira, Koshimizu, Susumu, Sato, Kei, Shinohara, Ushio, Shiraga, Kazuo, Shingu, Susumu, Suga, Kisho, Sugimata, Tadashi, Yoshinaka, Taizo, Shinoda, Morio, Komai, Tetsuro, MIki, Tomio, Wakabayashi, Isamu, Hikosaka, Naoyoshi, Ichihara, Arinori, Okabe, Masao, Ay-o, Ueda, Kaoru, Okazaki, Yuji, Okutani, Hiroshi, Kanemitsu, Matsumi, Kinutani, Koji, Takamatsu, Jiro, Arakawa, Shusaku, Sugai, Kumi, Takahashi, Shu, Hasegawa, Kiyoshi, Onchi, Koshiro, Munakata, Shiko, Ai-Mitsu, Kazuki, Yasuo, Hamada, Chimei, Aso, Saburo, Sato, Churyo, Yamaguchi, Takeo, Saito, Yoshishige, Yoshihara, JIro, Kokuryo, Tsuneo, Sano, Nui, Shigi, Go, Funada, Gyokuju, Ozaku, Seishi, Shima, Kuniichi, Toneyama, Kojin, Hagiwara, Hideo, Hideshima, Yukio, Fukazawa, Yukio, Fukita, Fumiaki, Matsutani, Takesada, Matsumoto, Akira, Momose, Hisashi, Morozumi, Osamu, Fukui, Sawato, Tabuchi, Toshio, Shiode, Hideo, Takenaga, Makio, Tanaka, Toshiyuki, Niinobe, Teruo, Nomiyama, Gyoji, Fukushima, Mizuho, Matsumoto, Eiichiro, Mio, Kozo, Murai, Masnari, Murakami, Yoshio, Mori, Yoshio, Okuda, Genso, Ueno, Yasuo, Yoshida, Hodaka. Catalogue Of Collection Hiroshima City Museum Of Contemporary Art 1985-1988. Hiroshima, Japan: Hiroshima City Museum Of Contemporary Art, 1989. Buku.

MLA Style

Yoshihara, Hideo, Yokoo, Tadanori, Usami, Keiji, Sekine, Nobuo, Akiyama, Hiromi, Abe, Nobuya, Araki, Takako, Ikeda, Tatsuo, Yukihisa, Isobe, Ito, Kosho, Inoue, Kakuzo, Imai, Toshimitsu, Ujiyama, Teppei, Nakanishi, Natsuyuki, Kano, Mitsuo, Domoto, Hisao, Ikeda, Masuo, Inoue, Bukichi, Eguchi, Shu, Entsuba, Motonori, Kiyomizu, Kyubei, Sora, Mitsuaki, Horiuchi, Masakazu, Mogami, Hisayuki, Yamaguchi, Makio, Wakita, Aijiro, Yamaguchi, Katsuhiro, Iida, Yoshikuni, Uchida, Haruyuki, Uchima, Toshiko, Ooka, Makoto, Tsuruoka, Masao, Nakabayashi, Tadayoshi, Nanbata, Tatsuoki, Haitani, Masao, Hamaguchi, Yoso, Fukuda, Shigeo, Funakoshi, Yasutake, Honda, Katsumi, Motonaga, Sadamasa, Mori, Yoshithosi, Yasuda, Haruhiko, Yamaji, Sho, Tsukasa, Osamu, Tanaka, Atsuko, Sumikawa, Kiichi, Imori, Kazuo, Kataoka, Shiu, Kimura, Kosuke, Kudo, Tetsumi, Kurosaki, Akira, Koshimizu, Susumu, Sato, Kei, Shinohara, Ushio, Shiraga, Kazuo, Shingu, Susumu, Suga, Kisho, Sugimata, Tadashi, Yoshinaka, Taizo, Shinoda, Morio, Komai, Tetsuro, MIki, Tomio, Wakabayashi, Isamu, Hikosaka, Naoyoshi, Ichihara, Arinori, Okabe, Masao, Ay-o, Ueda, Kaoru, Okazaki, Yuji, Okutani, Hiroshi, Kanemitsu, Matsumi, Kinutani, Koji, Takamatsu, Jiro, Arakawa, Shusaku, Sugai, Kumi, Takahashi, Shu, Hasegawa, Kiyoshi, Onchi, Koshiro, Munakata, Shiko, Ai-Mitsu, Kazuki, Yasuo, Hamada, Chimei, Aso, Saburo, Sato, Churyo, Yamaguchi, Takeo, Saito, Yoshishige, Yoshihara, JIro, Kokuryo, Tsuneo, Sano, Nui, Shigi, Go, Funada, Gyokuju, Ozaku, Seishi, Shima, Kuniichi, Toneyama, Kojin, Hagiwara, Hideo, Hideshima, Yukio, Fukazawa, Yukio, Fukita, Fumiaki, Matsutani, Takesada, Matsumoto, Akira, Momose, Hisashi, Morozumi, Osamu, Fukui, Sawato, Tabuchi, Toshio, Shiode, Hideo, Takenaga, Makio, Tanaka, Toshiyuki, Niinobe, Teruo, Nomiyama, Gyoji, Fukushima, Mizuho, Matsumoto, Eiichiro, Mio, Kozo, Murai, Masnari, Murakami, Yoshio, Mori, Yoshio, Okuda, Genso, Ueno, Yasuo, Yoshida, Hodaka. Catalogue Of Collection Hiroshima City Museum Of Contemporary Art 1985-1988. Hiroshima, Japan: Hiroshima City Museum Of Contemporary Art, 1989. Buku.

Turabian Style

Yoshihara, Hideo, Yokoo, Tadanori, Usami, Keiji, Sekine, Nobuo, Akiyama, Hiromi, Abe, Nobuya, Araki, Takako, Ikeda, Tatsuo, Yukihisa, Isobe, Ito, Kosho, Inoue, Kakuzo, Imai, Toshimitsu, Ujiyama, Teppei, Nakanishi, Natsuyuki, Kano, Mitsuo, Domoto, Hisao, Ikeda, Masuo, Inoue, Bukichi, Eguchi, Shu, Entsuba, Motonori, Kiyomizu, Kyubei, Sora, Mitsuaki, Horiuchi, Masakazu, Mogami, Hisayuki, Yamaguchi, Makio, Wakita, Aijiro, Yamaguchi, Katsuhiro, Iida, Yoshikuni, Uchida, Haruyuki, Uchima, Toshiko, Ooka, Makoto, Tsuruoka, Masao, Nakabayashi, Tadayoshi, Nanbata, Tatsuoki, Haitani, Masao, Hamaguchi, Yoso, Fukuda, Shigeo, Funakoshi, Yasutake, Honda, Katsumi, Motonaga, Sadamasa, Mori, Yoshithosi, Yasuda, Haruhiko, Yamaji, Sho, Tsukasa, Osamu, Tanaka, Atsuko, Sumikawa, Kiichi, Imori, Kazuo, Kataoka, Shiu, Kimura, Kosuke, Kudo, Tetsumi, Kurosaki, Akira, Koshimizu, Susumu, Sato, Kei, Shinohara, Ushio, Shiraga, Kazuo, Shingu, Susumu, Suga, Kisho, Sugimata, Tadashi, Yoshinaka, Taizo, Shinoda, Morio, Komai, Tetsuro, MIki, Tomio, Wakabayashi, Isamu, Hikosaka, Naoyoshi, Ichihara, Arinori, Okabe, Masao, Ay-o, Ueda, Kaoru, Okazaki, Yuji, Okutani, Hiroshi, Kanemitsu, Matsumi, Kinutani, Koji, Takamatsu, Jiro, Arakawa, Shusaku, Sugai, Kumi, Takahashi, Shu, Hasegawa, Kiyoshi, Onchi, Koshiro, Munakata, Shiko, Ai-Mitsu, Kazuki, Yasuo, Hamada, Chimei, Aso, Saburo, Sato, Churyo, Yamaguchi, Takeo, Saito, Yoshishige, Yoshihara, JIro, Kokuryo, Tsuneo, Sano, Nui, Shigi, Go, Funada, Gyokuju, Ozaku, Seishi, Shima, Kuniichi, Toneyama, Kojin, Hagiwara, Hideo, Hideshima, Yukio, Fukazawa, Yukio, Fukita, Fumiaki, Matsutani, Takesada, Matsumoto, Akira, Momose, Hisashi, Morozumi, Osamu, Fukui, Sawato, Tabuchi, Toshio, Shiode, Hideo, Takenaga, Makio, Tanaka, Toshiyuki, Niinobe, Teruo, Nomiyama, Gyoji, Fukushima, Mizuho, Matsumoto, Eiichiro, Mio, Kozo, Murai, Masnari, Murakami, Yoshio, Mori, Yoshio, Okuda, Genso, Ueno, Yasuo, Yoshida, Hodaka. Catalogue Of Collection Hiroshima City Museum Of Contemporary Art 1985-1988. Hiroshima, Japan: Hiroshima City Museum Of Contemporary Art, 1989. Buku.