Penggayaan APA

Yamaguchi, Katsuhiro, Momose, Hisashi, Matsumoto, Akira, Matsutani, Takesada, Fukita, Fumiaki, Fukazawa, Yukio, Hideshima, Yukio, Hagiwara, Hideo, Nakabayshi, Todayoshi, Toneyama, Kojin, Shima, Kuniichi, Akira, Kurosaki, Kosuke, Kimura, Mitsuo, Kano, Ozaku, Seishi, Funada, Gyokuju, Fukui, Sawato, Tabuchi, Toshio, Mori, Yoshitoshi, Morozumi, Osamu, Nash, David, King, Phillip, Hall, Nigel, Ackling, Roger, Wakita, Aijiro, Yamaguchi, Makio, Mogami, Hisayuki, Horiuchi, Masakazu, Sora, Mitsuaki, Kiyomizu, Kyubei, Entsuba, Motonori, Eguchi, Shu, Inoue, Bukichi, Ikeda, Masuo, Iida, Yoshiyuki, Yoshihara, Hideo, Yoshida, Hodaka, Shiode, Hideo, Ueno, Yasuo, Okuda, Genso, Shigi, Go, Sano, Nui, Kokuryo, Tsuneo, Kinutani, Koji, Kanemitsu, Matsumi, Okutani, Hiroshi, Okazaki, Yuji, Ueda, Kaoru, Saburo, Aso, Ay-o, Paik, Nam June, Okabe, Masao, Ichihara, Arinori, Sugai, Kumi, Saito, Yoshishige, Hamada, Chimei, Takahashi, Shu, Takenaga, Makio, Tanaka, Toshiyuki, Omori, Kazuo, Kim, Tshang-Yeul, Yun, Hyung-Keun, Ha, Chong-Hyun, Chung, Chang-Sup, Green, Alan, Green, Anthony, Boyle Family, Davis, Paul, Mori, Yoshio, Murakami, Yoshio, Murai, Masnari, Mio, Kozo, Matsumoto, Eiichiro, Fukushima, Mizuho, Nomiyama, Gyoji, Niinobe, Teruo, Francis, Sam. (1989). Commissioned Work "Theme Hirosima" . Hiroshima, Japan: Hiroshima City Museum Of Contemporary Art.

Chicago Style

Yamaguchi, Katsuhiro, Momose, Hisashi, Matsumoto, Akira, Matsutani, Takesada, Fukita, Fumiaki, Fukazawa, Yukio, Hideshima, Yukio, Hagiwara, Hideo, Nakabayshi, Todayoshi, Toneyama, Kojin, Shima, Kuniichi, Akira, Kurosaki, Kosuke, Kimura, Mitsuo, Kano, Ozaku, Seishi, Funada, Gyokuju, Fukui, Sawato, Tabuchi, Toshio, Mori, Yoshitoshi, Morozumi, Osamu, Nash, David, King, Phillip, Hall, Nigel, Ackling, Roger, Wakita, Aijiro, Yamaguchi, Makio, Mogami, Hisayuki, Horiuchi, Masakazu, Sora, Mitsuaki, Kiyomizu, Kyubei, Entsuba, Motonori, Eguchi, Shu, Inoue, Bukichi, Ikeda, Masuo, Iida, Yoshiyuki, Yoshihara, Hideo, Yoshida, Hodaka, Shiode, Hideo, Ueno, Yasuo, Okuda, Genso, Shigi, Go, Sano, Nui, Kokuryo, Tsuneo, Kinutani, Koji, Kanemitsu, Matsumi, Okutani, Hiroshi, Okazaki, Yuji, Ueda, Kaoru, Saburo, Aso, Ay-o, Paik, Nam June, Okabe, Masao, Ichihara, Arinori, Sugai, Kumi, Saito, Yoshishige, Hamada, Chimei, Takahashi, Shu, Takenaga, Makio, Tanaka, Toshiyuki, Omori, Kazuo, Kim, Tshang-Yeul, Yun, Hyung-Keun, Ha, Chong-Hyun, Chung, Chang-Sup, Green, Alan, Green, Anthony, Boyle Family, Davis, Paul, Mori, Yoshio, Murakami, Yoshio, Murai, Masnari, Mio, Kozo, Matsumoto, Eiichiro, Fukushima, Mizuho, Nomiyama, Gyoji, Niinobe, Teruo, Francis, Sam. Commissioned Work "Theme Hirosima". Hiroshima, Japan: Hiroshima City Museum Of Contemporary Art, 1989. Katalog dan Terbitan Kegiatan .

MLA Style

Yamaguchi, Katsuhiro, Momose, Hisashi, Matsumoto, Akira, Matsutani, Takesada, Fukita, Fumiaki, Fukazawa, Yukio, Hideshima, Yukio, Hagiwara, Hideo, Nakabayshi, Todayoshi, Toneyama, Kojin, Shima, Kuniichi, Akira, Kurosaki, Kosuke, Kimura, Mitsuo, Kano, Ozaku, Seishi, Funada, Gyokuju, Fukui, Sawato, Tabuchi, Toshio, Mori, Yoshitoshi, Morozumi, Osamu, Nash, David, King, Phillip, Hall, Nigel, Ackling, Roger, Wakita, Aijiro, Yamaguchi, Makio, Mogami, Hisayuki, Horiuchi, Masakazu, Sora, Mitsuaki, Kiyomizu, Kyubei, Entsuba, Motonori, Eguchi, Shu, Inoue, Bukichi, Ikeda, Masuo, Iida, Yoshiyuki, Yoshihara, Hideo, Yoshida, Hodaka, Shiode, Hideo, Ueno, Yasuo, Okuda, Genso, Shigi, Go, Sano, Nui, Kokuryo, Tsuneo, Kinutani, Koji, Kanemitsu, Matsumi, Okutani, Hiroshi, Okazaki, Yuji, Ueda, Kaoru, Saburo, Aso, Ay-o, Paik, Nam June, Okabe, Masao, Ichihara, Arinori, Sugai, Kumi, Saito, Yoshishige, Hamada, Chimei, Takahashi, Shu, Takenaga, Makio, Tanaka, Toshiyuki, Omori, Kazuo, Kim, Tshang-Yeul, Yun, Hyung-Keun, Ha, Chong-Hyun, Chung, Chang-Sup, Green, Alan, Green, Anthony, Boyle Family, Davis, Paul, Mori, Yoshio, Murakami, Yoshio, Murai, Masnari, Mio, Kozo, Matsumoto, Eiichiro, Fukushima, Mizuho, Nomiyama, Gyoji, Niinobe, Teruo, Francis, Sam. Commissioned Work "Theme Hirosima". Hiroshima, Japan: Hiroshima City Museum Of Contemporary Art, 1989. Katalog dan Terbitan Kegiatan .

Turabian Style

Yamaguchi, Katsuhiro, Momose, Hisashi, Matsumoto, Akira, Matsutani, Takesada, Fukita, Fumiaki, Fukazawa, Yukio, Hideshima, Yukio, Hagiwara, Hideo, Nakabayshi, Todayoshi, Toneyama, Kojin, Shima, Kuniichi, Akira, Kurosaki, Kosuke, Kimura, Mitsuo, Kano, Ozaku, Seishi, Funada, Gyokuju, Fukui, Sawato, Tabuchi, Toshio, Mori, Yoshitoshi, Morozumi, Osamu, Nash, David, King, Phillip, Hall, Nigel, Ackling, Roger, Wakita, Aijiro, Yamaguchi, Makio, Mogami, Hisayuki, Horiuchi, Masakazu, Sora, Mitsuaki, Kiyomizu, Kyubei, Entsuba, Motonori, Eguchi, Shu, Inoue, Bukichi, Ikeda, Masuo, Iida, Yoshiyuki, Yoshihara, Hideo, Yoshida, Hodaka, Shiode, Hideo, Ueno, Yasuo, Okuda, Genso, Shigi, Go, Sano, Nui, Kokuryo, Tsuneo, Kinutani, Koji, Kanemitsu, Matsumi, Okutani, Hiroshi, Okazaki, Yuji, Ueda, Kaoru, Saburo, Aso, Ay-o, Paik, Nam June, Okabe, Masao, Ichihara, Arinori, Sugai, Kumi, Saito, Yoshishige, Hamada, Chimei, Takahashi, Shu, Takenaga, Makio, Tanaka, Toshiyuki, Omori, Kazuo, Kim, Tshang-Yeul, Yun, Hyung-Keun, Ha, Chong-Hyun, Chung, Chang-Sup, Green, Alan, Green, Anthony, Boyle Family, Davis, Paul, Mori, Yoshio, Murakami, Yoshio, Murai, Masnari, Mio, Kozo, Matsumoto, Eiichiro, Fukushima, Mizuho, Nomiyama, Gyoji, Niinobe, Teruo, Francis, Sam. Commissioned Work "Theme Hirosima". Hiroshima, Japan: Hiroshima City Museum Of Contemporary Art, 1989. Katalog dan Terbitan Kegiatan .